top of page

Wat is de missie van MPB

De MPB staat voor een duurzame, veilige, harmonieuze, transparante en innovatieve samenleving. Wij zien het dan ook als onze missie om ervoor te zorgen dat:
 

 • Sociale en economische ontwikkeling er moet zijn voor iedereen wat moet leiden tot meer welzijn een verhoogde levenstandaard voor alle inwoners van Bonaire.
   

 • Economische ontwikkeling hand in hand gaat met natuur- en cultuurbeheer en niet ten koste gaat, maar juist gebruik maakt van de vele ontwikkelingskansen die de natuur biedt, onder andere door de inzet van innovatieve duurzame oplossingen. 
   

 • Mensenrechten worden geëerbiedigd met gelijke behandeling voor iedereen. 
   

 • Respectvol en duurzaam met elkaar en met onze leefomgeving wordt omgegaan. 
   

 • Kansrijke economische initiatieven worden bevorderd door ondernemers te stimuleren te investeren en innoveren. 
   

 • Ontwikkeling gelijk staat aan kwaliteit en integrale aanpak.
   

 • Een leven lang leren de basis is van ontwikkeling voor alle inwoners van Bonaire. 
   

 • De cultuur en identiteit van Bonaire gewaarborgd worden.
   

 • Jongeren in een omgeving opgroeien die hen aanmoedigt hun talenten optimaal te ontplooien.
   

 • De meerwaarde van het Koninkrijk ten volle wordt benut. 

 • Eerlijk bestuur en rechtszekerheid zijn gewaarborgd.
   

 • De overheid integer handelt en zich dienstbaar maakt aan de gemeenschap. De MPB beschouwt het als haar opdracht Bonaire in een betere en sterkere staat na te laten aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is waarom de MPB van Bonaire een duurzame samenleving wil creëren waarin essentiële verworvenheden verankerd zijn zoals: 

Adequate sociaal-maatschappelijke voorzieningen, zoals eerlijke kansen op een baan voor iedereen, waardig inkomen, en betaalbare producten in de schappen van de supermarkt. 
 

 • Duurzame economische ontwikkeling in balans met natuur- en cultuurbeheer. 
   

 • Toegang tot huisvesting in veilige wijken met een goed wegenstelsel 
   

 • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 
   

 • Kwalitatief hoogstaand onderwijs op alle niveaus en voor iedereen. 
   

 • Voor iedereen toegankelijke medische zorg met aandacht voor een gezonde manier van leven.

bottom of page